Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
  • RON
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Категории

Find us

 
 

Често задавани въпроси

Тук може да прочетете отговорите на често задавани въпроси.

Какъв е минималният срок за наемане на билярдна маса или дартс под наем?

- Минималният срок за наем на електронен дартс, билярдна маса "Orladno" и билярдна маса "Richmond" е шест месеца. За билярдна маса "King" минималния срок за наем е 1 година.

Колко време отнема доставка на билярдна маса от Румъния?

- Ако нямаме в наличност даден продукт, доставката от Румъния отнема 10 работни дни.

 

Няколко изисквания на договора за даване под наем на билярдни маси:

1.Срокът на договора за наем е с минимум шест месеца в зависимост от продукта. За някои продукти минимума е една година.

2.Предмет на договора

2.1. Собственикът предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване избраните продукти от клиента, всички подробно посочени по видове, количества и единични цени в Приложение 1 приемо- предавателен протокол, наричани общо „вещи”.

2.2. Представителят/ гарантът на Наемателя се задължава безусловно и неотменяемо солидарно с Наемателя да върне вещите при прекратяването на настоящия договор или да заплати тяхната стойност, посочена в Приложение № 1 приемо- предавателен протокол.

2.3. Месечната наемна цена се заплаща в брой в търговския адрес на Собственика или чрез банков превод по посочената в настоящия договор банкова сметка.

2.4. Месечната наемна цена се заплаща най-късно до денят, в който се подписва договора на всеки месец за съответния месец. При неплащане или забава в плащането на съответна месечна наемна вноска, Наемателят дължи на Собственика лихва в размер на 0,05 % (нула цяло и пет стотни процента) за всеки просрочен ден върху размера на вноската или неплатената част от нея. Лихвата се начислява във фактурата за наем за следващия месец. Фактурите за месечните наемни вноски се издават от Собственика две седмици на предходния месец и се изпращат на Наемателя по пощата или чрез куриер. При неполучаване на фактурата за наем преди изтичане на крайния срок за плащане, Наемателят е задължен да се свърже със Собственика, за да се намери най-подходящ и бърз начин за получаване на съответната фактура.

2.5. При неплащане на фактурата за месечен наем в рамките на 10 работни дни след уговорената дата в т. 3.1. от този договор, Собственикът има право едностранно да развали настоящия договор и да изземе отдадените под наем вещи, без за това де е необходимо съдебно разпореждане.

3. Задължения на наемателя и на гаранта

3.1. Наемателят няма право да променя адреса, на който са доставени вещите по този договор, без предварителното писмено съгласие от срана на Собственика.

3.2. Наемателят няма право да поставя върху вещите лого, имена или знаци на други компании, освен тези на „Тат Билярд” ЕООД.

3.3. Наемателят и гарантът са длъжни да предоставят достъп на представители на Собственика до обекта и/ или помещенията, където са разположени вещите за целия срок на настоящия договор.

3.4. Наемателят и гарантът са задължени да опазват цялостта и сигурността на предоставените под наем вещи за целия срок на настоящия договор.

3.5. Наемателят и гарантът се задължават солидарно да заплащат на Собственика месечната наемна цена и евентуални лихви върху нея в определените срокове и при определените условия.

3.6. Наемателят няма право да преотдава, да прехвърля, да предоставя за ползване или по всякакъв друг начин да се разпорежда с вещите или части от тях в полза на трети лица.

4. Прекратяване на договора

4.1. Настоящият договор се прекратява, без да е необходима намесата на съда, при следните условия:

(а) Неизпълнение на задължение на Наемателя;

(б) С изтичане на неговия срок, уговорен в т. 3.1., и връщане на вещите на Собственика на същата дата след прекратяването. Транспортът се поема от Собственика.;

(в) По взаимно съгласие между страните;

(г) При обявяване в несъсътоятелност или прекратяване без правоприемник на някоя от страните;

(д) При наличие на форсмажорни обстоятелства.

4.2. Собственикът си запазва правото да прекрати договора едностранно и незабавно, без наличието на съдебно разпореждане, да изземе отдадените под наем вещи в следните случаи:

(а) При неплащане на фактурaта за наем и евентуални лихви в рамките на 10 работни дни след датата посочена в т. 2.4. от настоящия договор;

(б) При промяна на адреса, на който са доставени вещите, без предварителното писмено съгласие на Собственика.

5. Допълнителни разпоредби

5.1. Ако Наемателят не върне, откаже или по какъвто и да е начин възпрепятства връщането на наетите вещи след прекратяване (предсрочно или с изтичане на срока) на настоящия договор, както и в случаите, когато наетите вещи липсват, са унищожени или увредени до степен, която ги прави негодна за употреба, той дължи на Собственика заплащане на тяхната стойност, посочена в Приложение № 1 приемо- предавателен протокол. Плащането стойността на вещите се извършва без покана от Собственика и на датата, на която вещите е следвало да бъдат върнати.

5.2. Страните се споразумяват да разрешават чрез преговори и взаимни отстъпки всички спорове, които възникнат във връзка с изпълнението на настоящия договор. При невъзможност за постигне на съгласие, споровете ще бъдат уреждани по съдебен ред, съгласно действащото законодателство на Република България, което е приложимо към договора.

5.3. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна, и влиза в сила на датата на подписване на договора.

 

Нови продукти

Билярдна маса KING III

Билярдна маса KING III

Цена без ДДС: 2,049.50лв.
Цена с ДДС: 2,459.40лв.
Въздушен хокей  Buffalo Typhoon Placa INOX 7 Ft

Въздушен хокей Buffalo Typhoon Placa INOX 7 Ft

Цена без ДДС: 1,971.79лв.
Цена с ДДС: 2,366.15лв.
Креда Navigator Premium

Креда Navigator Premium

Цена без ДДС: 21.77лв.
Цена с ДДС: 26.12лв.

Най-продавани

Riley Aristocrat Tournament Champion

Riley Aristocrat Tournament Champion

Цена без ДДС: 30,471.49лв.
Цена с ДДС: 36,565.79лв.
Джага Soccer

Джага Soccer

Цена без ДДС: 354.17лв.
Цена с ДДС: 425.00лв.
Билярдна маса Victory 9ft II

Билярдна маса Victory 9ft II

Цена без ДДС: 9,677.04лв.
Цена с ДДС: 11,612.45лв.